Компилирање на КЖелка

Еве како да ја симнете и искомпилирате КЖелка.


export ANONKDESVN=svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches
cd ~/nekоја/privremena/pateka
svn -N export ${ANONKDESVN}/KDE/3.5/kdeedu/
cd kdeedu
svn export ${ANONKDESVN}/KDE/3.5/kde-common/admin
svn export ${ANONKDESVN}/KDE/3.5/kdeedu/kturtle/
make -f Makefile.cvs
./configure
make
make install


Откако ќе ја инсталирате апликацијата, може да ги симнете датотеките за македонска локализација.


export ANONKDESVN=svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches
cd ~/nekоја/privremena/pateka
svn export ${ANONKDESVN}/stable/l10n/mk/data/kdeedu/kturtle/
if test -z ${KDEDIR} ;\
then export KDEDIR=`which kturtle | sed -e 's/\/bin\/kturtle//'` ;\
fi
cd kturtle
mkdir -p ${KDEDIR}/share/apps/kturtle/examples/mk
cp *.logo ${KDEDIR}/share/apps/kturtle/examples/mk/
cp logohighlightstyle.mk.xml ${KDEDIR}/share/apps/katepart/syntax/
cp logokeywords.mk.xml ${KDEDIR}/share/apps/kturtle/data/


За компилирање на КЖелка Ви се потребни библиотеките за развој на КДЕ и Qt апликации. Нив може да ги најдете во Вашите дистрибуции.